Informació general

L’AMPA del SES de Begues es va constituir l’octubre de 2009 després de la creació del nou SES de Begues el curs 2009-2010. El curs 2010-2011 es va canviar el nom a AMPA Institut Begues.

Què és l’AMPA?

És una entitat sense ànim de lucre que agrupa pares i mares d’alumnes de l’institut de Begues.  Va néixer amb l’objectiu de donar suport a l’institut en el projecte educatiu dels  nostres fills, en col·laboració amb la resta de la comunitat educativa,  i d’oferir serveis als seus associats: representar els pares, col·laborar en l’organització d’activitats extraescolars, jornades i festes culturals, organitzar l’adquisició de llibres i totes aquelles actuacions que vagin sorgint.

Quines funcions té?
1. Donar suport a la comunitat educativa en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament.
2. Promoure la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
3. Promoure la reflexió i l’opinió de pares i mares sobre el funcionament quotidià de l’institut i sobre temes educatius d’abast més general.
4. Fer d’interlocutor amb l’ equip directiu de l’institut per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Participar en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
6. Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
Quins serveis oferim actualment?

El primer any es va crear la base de dades de l’associació, el bloc, es van establir els mecanismes de comunicació amb els pares associats, amb la direcció del SES, amb l’Ajuntament i altres entitats del poble.

Actualment s’ofereix

  • la distribució de llibres de text.
  • informació periòdica als associats de qüestions d’interés de l’AMPA i del municipi.
  • subvencions als associats per les sortides  que organitza l’institut de Begues.
  • organització i control del servei de cantina coordinat  amb la direcció de l’institut.
  • participació en el Consell Escolar.
  • col·laboració amb les festes de l’institut.
Quins avantatges té pertànyer a l’AMPA de l’institut de Begues?

Com sabeu, ser de l’AMPA, a més de contribuir en el projecte educatiu que representa l’institut, dóna avantages als socis, ja sigui descomptes en les sortides, en els llibres… Permet rebre informació específica per als associats i un butlletí electrònic a través del correu.

Com podeu participar-hi?

Fent-vos socis, i ajudar a millorar l’organització amb les vostres idees  i col·laboracions.

També podeu participar activament formant part de la Junta Directiva.

Estatuts SES de Begues

Anuncis%d bloggers like this: